Czym jest i jak działa logistyka magazynowa?

Logistyka magazynowa jest działem obejmującym szeroko rozumiane zasady dotyczące magazynowania produktów, które powinno być prowadzone w możliwie jak najbardziej optymalny sposób. Lepsza obsługa magazynów ma bardzo duży wpływ na efektywność działania całego przedsiębiorstwa.

Jakie są nadrzędne cele logistyki magazynowej?

Logistyka magazynowa skupia się na wszelkich czynnościach, których wykonanie ma ostatecznie doprowadzić do efektywnego planowania oraz zarządzania ładunkami. Niezwykle istotne są tu również procesy związane z przyjęciem przesyłki do magazynku, jej składowaniem i ewentualną wysyłką.

Celem nadrzędnym logistyki magazynowej jest minimalizacja kosztów operacyjnych, co jednak nie może być równoznaczne z obniżeniem poziomu usług. Aby to osiągnąć, przedsiębiorstwa wprowadzając logistykę magazynową muszą przede wszystkim pamiętać o:

  • istotnym znaczeniu dążenia do zmaksymalizowania powierzchni magazynowania;
  • optymalnym wykorzystaniu urządzeń przeznaczonych do przeładunku;
  • zorganizowaniu pracy osób zatrudnionych w magazynie tak, aby osiągane przez nich efekty były optymalne;
  • zapewnieniu dobrego dostępu do wszystkich ładunków na każdym etapie ich magazynowania;
  • zapewnieniu wszystkim pracownikom magazynu bezpiecznych warunków pracy;
  • dobrym zabezpieczeniu każdego magazynowanego ładunku przed ewentualnym uszkodzeniem;

Logistyka magazynowa to bardzo złożony proces, składający się z wielu etapów i ogromu czynności. Wysiłek, jaki musi zostać podjęty do osiągnięcia sprawnej obsługi magazynów jest jednak opłacalny – dobrze funkcjonujący magazyn ma bardzo duży wpływ na efektywną pracę przedsiębiorstwa.